Logo Koalicja Obywatelska
100 konkretów

Unia Europejska

Unia Europejska

Zobacz nasze
postulaty

Punktor

Uzyskamy pieniądze z funduszy unijnych i wrócimy do grupy decyzyjnej w instytucjach EU.

Rząd Donalda Tuska odblokował 600 mld złotych dla Polski z Unii. Z tych pieniędzy pochodzących z Funduszu Spójności i Krajowego Planu Odbudowy będziemy realizować kluczowe inwestycje z punktu widzenia interesu narodowego.

Punktor

Zapewnimy finansowanie z UE na obronę polskiej granicy z Białorusią. Zlikwidujemy szlak przemytników przechodzących z Bliskiego Wschodu przez Białoruś do Polski i dalej UE.

Wzmocnienie infrastruktury granicznej UE, a co za tym idzie likwidacja sztucznie wygenerowanego szlaku migracyjnego przez Polskę i kraje bałtyckie jest priorytetem rządu. Dlatego też dokonano audytu funkcjonowania zapory na granicy oraz opracowano plan jej wzmocnienia, aby mogła realizować cel dla jakiego została zbudowana czyli ograniczenie i docelowo zamkniecie szlaku migracyjnego. Wzmocnienie zapory i uzyskanie jej dodatkowej funkcjonalności powinno nastąpić do końca 2024 roku, a zakończenie procesu jej uszczelniania do połowy 2025 roku. Prace planistyczne są już zaawansowane, także w ramach współpracy KG SG z jedną z polskich uczelni technicznych.

Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o dofinansowaniu ze środków UE projektu Komendanta Głównego Straży Granicznej pt. „Budowa technicznej ochrony zewnętrznej granicy UE na obszarach wodnych na odcinku granicy RP z Białorusią w POSG cz. II” w kwocie 57 700 000 zł, w tym 43 275 000 zł to wkład UE. Porozumienie finansowe z KGSG zostało podpisane 12.01.2024 r. Środki unijne pochodzą z Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (IZGW) w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 01.10.2023 – 30.06.2025.

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. W ostatnich miesiącach w MSWiA odbyły się liczne spotkania z wysokimi urzędnikami Komisji Europejskiej, w tym z Komisarz Ylvą Johansson, poświęcone zagadnieniom zarządzania migracjami, z instrumentalizacją migracji przez Rosję i Białoruś  i możliwościami ograniczenia napływu migrantów z  państw Bliskiego Wschodu i Afryki. Jednym z najważniejszych aspektów tych rozmów dla Polski jest kwestia solidarnego wsparcia finansowego na poziomie UE w celu wzmocnienia ochrony granicy państwowej. Uzyskano zapewnienie, że KE planuje zwiększenie puli środków na pokrywanie wydatków państw członkowskich związanych z ochroną zewnętrznych granic, jeszcze w 2024 roku. Polska w ostatnich miesiącach wnioskowała o wyasygnowanie tego typu środków z budżetu UE.

Punktor

Uwolnimy sądy od politycznych wpływów. Wykonamy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Powołany został Międzyresortowy Zespół ds. Przywracania Praworządności. Przygotowano i skierowano pod obrady Sejmu ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przygotowano do dalszych uzgodnień pakiet zmian prawnych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Zmieniony został regulamin urzędowania sądów powszechnych. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało założenia do ustawy rozdzielającej funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Prowadzone są prace nad pozostałymi ustawami dotyczącymi przywrócenia praworządności.

Punktor

Dzięki odblokowanym środkom unijnym zwiększymy dostępność lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej.

Ministerstwo Zdrowia prowadzi uzgodnienia wewnątrzresortowe na temat ogłoszenia konkursu.

Logo Platformy Obywatelskiej

Sprawdź
również

Rodzina

Energetyka

Kobiety

Zobacz wszystkie

100 konkretów

Wróć na stronę główną

Logo Koalicja Obywatelska