Logo Koalicja Obywatelska
100 konkretów

Środowisko

Klimat

Zobacz nasze
postulaty

Punktor

Wyłączymy najcenniejsze przyrodniczo obszary lasów z wycinki i przeznaczymy je tylko na funkcje przyrodnicze i społeczne.

Polskie lasy to nasze dobro narodowe. W styczniu 2024 Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczyło możliwość wycinki w 10 kluczowych obszarach leśnych!

Punktor

Zatrzymamy niekontrolowany wywóz nieprzetworzonego drewna z Polski. Surowiec z polskich lasów powinien służyć przede wszystkim polskim przetwórcom.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi analizy w tym zakresie. Natomiast Lasy Państwowe przygotowują rekomendacje dla Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Punktor

Zapewnimy społeczny nadzór nad lasami i możliwość zaskarżania planów urządzenia lasu do sądu.

Ministerstwa Klimatu i Środowiska rozpoczęło modernizację strony internetowej. Na stronie ministerstwa zostanie uruchomiony formularz umożliwiający zgłaszanie propozycji lasów, które powinny być wyłączone z wycinki.

Punktor

Rozliczymy partyjnych namiestników PiS za prowadzoną przez ostatnie 8 lat rabunkową gospodarkę leśną.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi audyty w Lasach Państwowych oraz wprowadza zmiany kadrowe – odwołany został Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Wyniki audytów są sukcesywnie przekazywane opinii publicznej.

Punktor

Obejmiemy rzeki stałym monitoringiem w automatycznych stacjach pomiaru czystości. Zmodernizujemy systemy oczyszczania i przetwarzania ścieków i uruchomimy narzędzia pozwalające na skuteczne zwalczanie nielegalnych zrzutów ścieków. Wdrożymy program rewitalizacji rzeki „Czysta Odra”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad usprawnieniem monitoringu. Odbywają się posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Sytuacjom Kryzysowym i Zagrożeniom Środowiskowym na Rzece Odrze. Ustalone zostały również kierunki działań dotyczące sterowania zrzutami wód kopalnianych, automatycznego monitoringu oraz obniżenia zasolenia wód Odry. Opracowany został katalog rekomendacji i działań interwencyjnych, jako element programu „Czysta Odra”.

Punktor

Skończymy z nielegalnym importem śmieci do Polski. Za rządów PiS Polska stała się śmietniskiem Europy. Będziemy stanowczo egzekwować prawo, dając stosownym organom większe uprawnienia.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewniło rezerwę celową w budżecie na program pilotażowy dot. usuwania odpadów, w kwocie 153 mln zł. Trwa otwarty nabór na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dodatkowo prowadzona jest analiza dotycząca aktualizacji przepisów związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

Punktor

Stworzymy program odtwarzania torfowisk i mokradeł, który będzie w pełni uwzględniał interesy polskich rolników, by chronić środowisko. Szacuje się, że odwodnione przez człowieka torfowiska emitują w Polsce więcej gazów cieplarnianych niż elektrownia w Bełchatowie.

Odbyło się pierwsze międzyresortowe spotkanie w tej kwestii, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zainicjowało rewizję strategii odtwarzania mokradeł i torfowisk, która będzie podlegała stosownym aktualizacjom. Trwa analiza europejskiego rozporządzenia „Nature Restoration Law”, którego celem jest m.in. poprawa stanu mokradeł, pod kątem europejskiego wsparcia.

Punktor

Skończymy z wycinką drzew w miastach i zapewnimy ochronę bioróżnorodności na terenach miejskich. Wprowadzimy instytucje „miejskiego ogrodnika”, odpowiedzialnego za parki, nowe nasadzenia i użytki ekologiczne.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzona jest analiza potencjalnych rozwiązań prawnych w zakresie procedur jednostek samorządu terytorialnego dot. wycinki drzew i kompensacji. Prowadzone są prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska i niektórych innych ustaw. Równocześnie rozpoczął się proces dofinansowania projektów dot. odbetonowania i zazielenienia terenów miejskich. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska opracowano zestaw wskaźników monitorujących zieloną transformację miast i poziom odporności na zmiany klimatu. Prowadzone są analizy potencjalnych rozwiązań prawnych oraz możliwości finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego instytucji „miejskiego ogrodnika”. Prowadzona jest analiza europejskiego rozporządzenia „Nature Restoration Law”, pod kątem europejskiego wsparcia.

Logo Platformy Obywatelskiej

Sprawdź
również

Energetyka

Rolnictwo

Rodzina

Zobacz wszystkie

100 konkretów

Wróć na stronę główną

Logo Koalicja Obywatelska