Logo Koalicja Obywatelska
100 konkretów

Obrona narodowa

Obrona-narodowa

Zobacz nasze
postulaty

Punktor

Wszyscy żołnierze niesłusznie zwolnieni po 2015 r. otrzymają możliwość powrotu do służby.

Departament Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej realizuje w trybie ustawowym powoływanie byłych żołnierzy zawodowych (żołnierzy rezerwy) do zawodowej służby wojskowej na wakujące stanowiska służbowe zgodnie z  posiadanymi przez tych żołnierzy kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. W okresie od 12 grudnia 2023 roku do 25 lutego 2024 roku powołano do zawodowej służby wojskowej 249 żołnierzy (41 oficerów, 86 podoficerów i 122 szeregowych), którzy zostali zwolnieni ze służby w latach 2015 – 2023.

Punktor

Przeprowadzimy kontrolę procedur dotyczących awansów i zakupów w polskim wojsku od 2015 roku. Stworzymy białą księgę dokumentującą wszystkie decyzje pociągające znaczne skutki finansowe, szczególnie poza procedurami przetargowymi i rozliczymy nieprawidłowości.

Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi audyt i przegląd resortu przez powołany zespół m.in. w sprawie procedur dotyczących awansów i zakupów w polskim wojsku od 2015 roku. Ponadto powołany został niezależny zespół ds. zbadania rzetelności, staranności procesu funkcjonowania podkomisji oraz efektów jej działania. Do końca czerwca zostanie przedstawiony raport w zakresie oceny działalności podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego z 10 kwietnia.

Punktor

W ciągu 100 dni przedstawimy program modernizacji polskiej armii. Pozyskamy kolejnych 6 baterii Patriot, znaczącą liczbę śmigłowców wielozadaniowych i bojowych, dronów najnowszej generacji i innych elementów obrony powietrznej.

W ramach trwającego procesu modernizacji Sił Zbrojnych RP w zakresie pozyskania wskazanych w przedmiotowym projekcie systemów realizowane są przez Ministerstwo Obrony Narodowej następujące programy:

  1. a) II faza programu WISŁA – podpisano umowę na dostawę 6 baterii systemu IBSC/PATRIOT w latach 2027-2029;
  2. b) Wielozadaniowy Śmigłowiec Wsparcia – podpisano umowę na dostawę 32 śmigłowców AW149 w latach 2023-2029;
  3. c) W zakresie pozyskania Śmigłowców Wielozadaniowych prowadzone są analizy nad wyborem śmigłowca spełniającym zdefiniowane wymagania;
  4. d) W zakresie pozyskania Śmigłowców Bojowych przygotowywana jest dokumentacja do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 96 Śmigłowców AH-64 w latach 2025-2035;
  5. e) W zakresie pozyskania innych elementów obrony powietrznej:

– Program NAREW – podpisano umowę ramową na dostawy zasadniczych elementów dla 23 systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu NAREW w latach 2029-2035;

– Program PILICA+ – podpisano umowę na pozyskanie 22 przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich w latach 2024-2029.

Punktor

Wydamy rozporządzenie o ochronie polskiego munduru. Wojsko ma służyć Polsce a nie politykom. Wprowadzimy zakaz wykorzystywania wojska w celach partyjnych i wyborczych.

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło prace analityczne aktualnie obowiązujących przepisów w przedmiotowym zakresie oraz weryfikuje efektywność obecnych rozwiązań.
Punktor

Pilnie przystąpimy do sojuszniczego programu obrony przeciwrakietowej tzw. Kopuły Europejskiej (European Sky Shield – europejska tarcza antyrakietowa). W interesie bezpieczeństwa Polski jest wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi do ochrony polskiego i europejskiego nieba.

Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi konsultacje wewnątrzresortowe w tym zakresie.

Punktor

Przeprowadzimy audyt i kontrolę działań operacyjnych w zakresie wykorzystania podsłuchów oraz działań Biura Spraw Wewnętrznych i Biura Nadzoru Wewnętrznego MSW. Zlikwidujemy „policję ministra Kamińskiego” w postaci Biura Nadzoru Wewnętrznego w MSW.

W Biurze Nadzoru Wewnętrznego oraz w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych trwa audyt. Wnioski zostaną przedstawione po jego zakończeniu.

Punktor

Przywrócimy emerytom mundurowym prawa nabyte – uprawnienia emerytalne odebrane im z naruszeniem powszechnych norm prawa.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace analityczne dotyczące przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. O zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Wnikliwa analiza zarówno zagadnień prawnych, jak i ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem powyższej ustawy pozwoli na podjęcie dalszych działań w tej sprawie.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wdrożył procedurę z dnia 5 marca 2024 r., która określa zasady rozpatrywania spraw dotyczących wnoszenia lub niewnoszenia przez organ emerytalny apelacji i skarg kasacyjnych od wyroków wydanych na podstawie tzw. Ustawy dezubekizacyjnej.

14 marca 2024 r. Minister zarządzeniem ustanowił Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Spraw Postępowań Administracyjnych, do którego zadań należy załatwianie, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,  spraw o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. O zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Z 2023 r. Poz. 1280, 1429 i 1834), w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Logo Platformy Obywatelskiej

Sprawdź
również

Bezpieczeństwo

Unia Europejska

Praworządność

Zobacz wszystkie

100 konkretów

Wróć na stronę główną

Logo Koalicja Obywatelska